Ein maniffesto, ein nodau ac amcanion

Ein maniffesto, ein nodau ac amcanion

Mae Palasau Hwyl yn benwythnos blynyddol o weithredu ac yn ymgyrch barhaus.

Mae’r penwythnos gweithredu yn ymwneud â phobl leol sy’n rhannu sgiliau, yn cysylltu cymunedau, yn creu chwyldroadau bychain. Mae’n digwydd ar benwythnos cyntaf mis Hydref bob blwyddyn.

Mae’r ymgyrch barhaus yn eirioli dros gymuned wrth wraidd diwylliant a diwylliant wrth wraidd cymuned.

Mae ein gweithdai a’n Rhaglenni Llysgenhadon yn cefnogi cymunedau i greu dros ac ar gyfer eu hunain; gan ddatblygu rhwydweithiau lleol, cysylltu unigolion â sefydliadau, annog lleoliadau i gyd-greu gyda phobl leol, a helpu grwpiau bach i weiddi’n uchel am eu gwerth fel actifyddion cymunedol llawr gwlad. 

MANIFFESTO PALASAU HWYL

Rydym yn credu yn yr athrylith sydd gan bawb, ym mhawb mae arlunydd ac ym mhawb mae gwyddonydd, ac y gall creadigrwydd mewn cymuned newid y byd er gwell. Rydym yn credu y gallwn ni wneud hyn gyda’n gilydd, yn lleol, gyda hwyl radicalaidd – ac y gall unrhyw un, unrhyw le, greu Palas Hwyl. 

Gweledigaeth Palasau Hwyl 

Byd lle mae gan gymunedau rôl weithredol mewn diwylliant, lle mae athrylith pawb yn cael ei gydnabod a’i werthfawrogi, lle mae pobl yn creu, cysylltu, dysgu ac yn cael hwyl, lle mae gan gymunedau yr hyn sydd ei angen arnynt i fod yn arweinwyr a chydweithredwyr gweithgar a chyfartal. 

Nodau Palasau Hwyl 

  • Newid sut yr ydym i gyd yn gweld ac yn ariannu diwylliant fel bod y diwylliant a wneir ac a fwynheir gan bob cymuned yn cyfrif. 
  • Manteisio i’r eithaf ar yr holl ddoniau, gofodau, cryfderau ac asedau lleol a chenedlaethol, fel ein bod yn byw mewn byd sy’n gyfoethocach yn ddiwylliannol ac yn decach. 
  • Annog creadigrwydd a chysylltiad fel bod gennym gymunedau bywiog, hyderus a chryfion. 

Amcanion Palasau Hwyl 

  • Dathlu, gwerthfawrogi ac ymhelaethu ar y diwylliant mewn cymunedau lleol drwy waith ymgyrchu drwy gydol y flwyddyn a’n penwythnos o ddathlu. 
  • Cefnogi lleoliadau a sefydliadau i drosglwyddo gwneud penderfyniadau i gymunedau a rhannu adnoddau (e.e. gofodau a chronfeydd) er budd y gymuned a’r sector. Rydym yn cyflawni hyn drwy weithio gyda gwesteiwyr, llysgenhadon a lleoliadau er mwyn i’r gymuned gymryd drosodd a chefnogi gyda gweithdai a phecynnau cymorth. 
  • Cysylltu pobl, lleoliadau a lleoedd i rannu dysgu a chydweithio drwy ein rhaglen llysgenhadon, gweithdai, cyfleoedd rhwydweithio, ac ymchwil weithredu. 
  • Ysbrydoli, paratoi a chefnogi cymunedau i greu, archwilio a chymryd yr awenau drwy ein hastudiaethau achos, pecynnau cymorth, gweithdai a rhwydweithio. 

Cefndir

Yn y 1960au cynnar, creodd Joan Littlewood a Cedric Price gysyniad gwreiddiol y Palas Hwyl na chafodd ei adeiladu erioed fel ‘labordy hwyl’ a ‘phrifysgol y strydoedd’. Y bwriad oedd adeilad lleol, hafan i’r celfyddydau a’r gwyddorau, a fyddai’n agored ac yn groesawgar i bawb. Am lawer o resymau ni fu’n bosib ym 1961 ac ni ddaeth adeilad Palas Hwyl eu breuddwydion erioed i fodolaeth, ceir mwy o fanylion yma
Er hynny, parhaodd y cysyniad o ofod sy’n agored ac yn croesawu pawb, a arweinir gan a thros bobl leol, i fod yn syniad gwych ac ers 2013 rydym wedi datblygu’r penwythnos gweithredu a’r ymgyrch Palasau Hwyl barhaus. Ysgrifennodd ein Cyd-Gyfarwyddwr Stella Duffy y darn yma sy’n esbonio sut ddechreuodd yr ymgyrch. 

Cysylltwch â ni yma