Diogelwch a Covid-19

Sut gallwch ni gadw ein Palas Hwyl yn ddiogel yn ystod Covid-19?

Gwiriwch y canllawiau a lefelau risg lleol presennol a gwiriwch eto cyn eich digwyddiad, gan fod pethau’n newid yn gyflym. Y canllawiau diweddaraf ar gyfer y DU:

Os yw’r risg yn uchel i chi, crëwch neu cymerwch ran yn y Palasau Hwyl o gartref. Os nad ydych yn wynebu risg uchel eich hun, meddyliwch am ffyrdd y gall pobl sy’n gwarchod eu hunain gysylltu â’ch Palas Hwyl. Mae gennym rai syniadau yma: Canllaw Creu Palasau Hwyl i Bobl sy’n Gwarchod eu Hunain.

Rhai hanfodion:

Mae bod yn yr awyr agored yn fwy diogel na dan do, mae ymhellach i ffwrdd yn fwy diogel na phennau a wynebau agos, mae’n ddoeth osgoi pobl sy’n trin gwrthrychau ac yn pasio nhw o gwmpas. Gall Palas Hwyl bychan olygu nad oes angen i chi wneud llawer i aros yn diogel, ond efallai y byddwch eisiau gwneud y canlynol:

  • Marciwch mannau ar y llawr neu ddaear i ddangos i bobl pa mor bell i ffwrdd o’i gilydd y dylent eistedd neu sefyll.
  • Gadewch gatiau neu ddrysau ar agor fel nad oes angen i bobl gyffwrdd â’r handlenni a golchwch arwynebau y mae nifer o bobl yn cyffwrdd â nhw’n rheolaidd. Dyma awgrymiadau Sefydliad Iechyd y Byd ar lanhau ardaloedd cyhoeddus.
  • Cadwch ffenestri ar agor i helpu cylchrediad aer mewn digwyddiad dan do.
  • Gwisgwch orchudd wyneb, gan annog eraill i wneud yr un peth. Gallai parêd o orchuddion wyneb wedi’u haddurno fod yn rhan o’ch Palas Hwyl. Mae gorchuddion wyneb yn cynnig mwy o amddiffyniad dan do. Meddyliwch hefyd am gyfranogwyr y mae angen iddynt weld wynebau, fel y rhai sy’n darllen gwefusau.
  • Darparwch finiau er mwyn i bobl daflu menig neu fygydau wedi’u defnyddio pan fyddant yn gadael.
  • Gofynnwch i bobl ddefnyddio eu cyfarpar eu hunain (e.e. papur, beiros) neu darparwch nhw mewn hambwrdd llydan yn hytrach na chynhwysydd y rhoddir llaw ynddo. Darparwch hambwrdd arall ar gyfer deunyddiau wedi’u defnyddio.
  • Os gallwch, darparwch orsaf golchi dwylo gyda sebon, dŵr (dŵr poeth yn ddelfrydol), tywelion papur, a bin, neu orsaf diheintio dwylo. Bydd angen glanhau gorsafoedd hylendid hefyd.
  • Mewn gofod ehangach meddyliwch am sut y bydd pobl yn symud o gwmpas. System unffordd? Marciau ar y llawr? Arwyddion? Faint o bobl all gymryd rhan, o ystyried cadw pellter cymdeithasol?

Mae’n annhebygol y bydd angen yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar gyfer Palas Hwyl Bychan, ond os ydych yn ei gynnal trwy eich lleoliad neu swydd, gwiriwch ei fod yn ddilys o hyd yn ogystal â’r amodau angenrheidiol i’w gadw’n ddilys.

Os yw’n ymddangos na fydd eich Palas Hwyl mor fychan wedi’r cyfan, gwiriwch y canllawiau manylach ar gyfer eich amgylchiadau.

Mae gan Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch y DU ganllawiau gweithle yma, gyda mwy o fanylion ar lanhau, cadw pellter, gorchuddion wyneb etc.

Dyma ganllawiau’r DU ar gyfer diwydiannau amrywiol, lleoliadau treftadaeth, atyniadau ymwelwyr, siopau.

Canllawiau’r DU ar gyfer cyfleusterau chwaraeon awyr agored ac ar gyfer mannau addoli.

Dyma rai canllawiau hygyrchedd manwl gan y Rhwydwaith Cydweithio ar Anableddau ac Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol East Anglia

A darperir arweiniad defnyddiol cyffredinol yma (nad yw’n cymryd y pandemig i ystyriaeth).

Palsau Hwyl Bychain

Lawrlwytho ein canllaw cryno i 1000 o Balasau Hwyl Bychain, a’i rannu oddi ar-lein gyda ffrindiau a chymdogion.

Lawrlwytho’r dudalen hon fel PDF
SUT GALLWN NI GADW EIN PALAS HWYL YN DDIOGEL YN YSTOD COVID 19?

#ChwyldroadauBychain

Rhannu eich syniadau CHI i gadw mewn cysylltiad oddi ar-lein yn ogystal ag ar-lein – cysylltu’n ddiogel o fewn Cymuned