Llysgenhadon Palasau Hwyl

Mae ein Llysgenhadon yn bobl leol sy’n gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau partner ar draws y Deyrnas Unedig. Fel y tîm Palasau Hwyl craidd, maent i gyd yn rhan-amser, mae hyn yn golygu bod eu diddordebau ac angerdd yn bwydo i mewn i’w gwaith gyda Phalasau Hwyl ac yn cael eu gefnogi ganddynt hefyd.

Mae’r cysylltiadau rhwng llysgenhadon unigol, eu cymunedau lleol a’r sefydliadau partner (pob un gyda ffocws gwahanol) yn estyn y gwaith y gall y Llysgenhadon ei wneud yn lleol ac yn rhanbarthol.

Yn ein diwrnodau Ymchwil Weithredu chwarterol rydym yn dysgu gan ein gilydd a chan Grewyr Palasau Hwyl lleol, gan ehangu ein heffaith a dyfnhau ein dealltwriaeth o’r gwaith rydym yn ei wneud gyda’n gilydd. Dyma’r hyn sydd wrth wraidd y Palasau Hwyl – newid cymdeithasol radicalaidd trwy chwyldroadau cysylltiad bychain – paned o de, sgwrs, cyfeillgarwch newydd sy’n deillio o rannu sgiliau neu gyd-greu digwyddiad lleol.

Mae Cam 2 yn rhedeg o fis Medi 2019 tan ddiwedd 2024. Gyda chefnogaeth gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol rydym bellach yn estyn y rhaglen hon i Ogledd Iwerddon gyda’r partneriaid Big Telly Theatre, i Inverness/yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd gydag Eden Court Inverness ac i Gymru gydag Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, ac o hydref 2021 i Rotherham gyda Chyngor Rotherham, i Gateshead gyda Sage Gateshead ac i Ddyfnaint gyda Libraries UnLimited.

Bu i Gam 1 gwmpasu pum ardal ar draws y Deyrnas Unedig rhwng mis Hydref 2016 a mis Rhagfyr 2019, Bryste, Cernyw, Yr Alban, Sheffield a Stoke. Gyda chefnogaeth gan Sefydliad Paul Hamlyn a Wellcome, cyfunodd y Palasau Hwyl a’n sefydliadau partner actifiaeth ddiwylliannol leol â gweithgareddau Ymchwil Weithredu chwarterol ar gyfer Llysgenhadon, Crewyr Palasau Hwyl a staff sefydliadau partner. Yr hyn a ddarganfûm oedd bod y cyfeillgarwch a ddeilliodd o’r cyfarfodydd Ymchwil Weithredu’n rhan graidd o’r gwaith ei hun.

Dyma rai storïau lleol a rhanbarthol gan Grewyr Palasau Hwyl a fu’n gweithio gyda’n Llysgenhadon yn 2018.

Cysylltu â’r Llysgenhadon

Celine Elliott
Jack Morrison

Cernyw

Celine Elliott ym Mhartneriaeth Llyfrgelloedd Cernyw

Ar ôl deng mlynedd o waith ieuenctid a chymunedol, gwelodd Celine fod ei gwaith yn canolbwyntio’n gynyddol ar amgueddfeydd ac orielau. A hithau’n gweithio i Bartneriaeth Amgueddfeydd Cernyw bellach, mae Celine yn adnabod cyfleoedd ennyn diddordeb y cyhoedd ar draws mwy na 70 o safleoedd: ni allai ddim byd fod yn fwy priodol na chydweithio â’r Palasau Hwyl, dathlu creadigrwydd a gwasgaru hadau o newid cadarnhaol ochr yn ochr â grwpiau cymunedol, o fewn (a weithiau y tu allan i) amrywiaeth eang o leoliadau.

Jack Morrison yn FEAST

Mae Jack yn hanner o’r Llysgennad Palasau Hwyl ar gyfer Cernyw gan ei gymysgu â’i waith fel rheolwr FEAST, Creative Kernow. Ac yntau wedi’i eni yn Redruth chwe chan llath o’i ddesg bresennol, fe astudiodd yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac ef oedd y rheolwr llwyfan cyntaf a huriwyd gan Theatr Globe Shakespeare, lle y bu am wyth mlynedd.

“Y peth gorau am waith y Palasau Hwyl? Gwrando ar bobl sydd eisiau gweld newid cadarnhaol yn eu cymunedau.”

Siobhan Kearney

Gogledd Iwerddon

Siobhan Kearney yn Big Telly Theatre Company

Mae Siobhan wedi treulio dros 25 mlynedd yn gweithio ar draws y sector cymunedol a gwirfoddol yng Ngogledd Iwerddon ac mae hi’n defnyddio’r profiad hwn i estyn allan i gymunedau, yn enwedig mewn ardaloedd mwy gwledig, i gysylltu nhw â’i gilydd a’u helpu datguddio eu creadigrwydd. Mae hi’n edrych ymlaen at dwf y Palasau Hwyl yng Ngogledd Iwerddon ac yn ystyried ei fod yn ffordd o gael pobl i siarad, ymchwilio i greadigrwydd ac yn bwysicaf oll – cael HWYL.

Lewis Hou
Alis Ballance

Yr Alban

Lewis Hou yng Nghyngor Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Yr Alban

Mae Lewis yn un o Lysgenhadon Yr Alban a westeir ar hyn o bryd gan Gyngor Llyfrgelloedd a Gwybodaeth Yr Alban. Mae’n dod o gefndir niwrowyddoniaeth, celfyddydau traddodiadol ac ennyn diddordeb y cyhoedd, ac yn rhedeg y fenter gymdeithasol Science Ceilidh sy’n cefnogi creadigrwydd, chwilfrydedd, tegwch ac iechyd da Yr Alban. Mae’r Palasau Hwyl, a democratiaeth ddiwylliannol, yn rhan allweddol o’r gwaith hwnnw, gan helpu adeiladu chwyldroadau bychain dros, gyda a chan gymunedau amrywiol.

Alis Ballance yn Eden Court, Inverness

Mae Alis wedi gweithio yn y celfyddydau a gyda chymunedau, yn enwedig cymunedau gwledig yn Yr Alban, dros yr 20 mlynedd ddiwethaf. Ei chefndir yw storïwr, gan ganolbwyntio ar chwedlau Celtaidd a chaneuon Gaeleg traddodiadol. Yn ddiweddar mae hi wedi sefydlu mudiad o’r enw Seanchas (Adrodd Storïau a Llên Ysbrydol), i gadw hen storïau a thraddodiadau Ucheldiroedd ac Ynysoedd Yr Alban yn fyw. Mae hi’n gyffrous iawn am botensial y Palasau Hwyl ar gyfer ein cymunedau yn yr Ucheldiroedd a’r Ynysoedd.

Gweler tudalen Palasau Hwyl Yr Alban yma, @funpalacesscot ar Twitter ac ar Facebook

Beverley Nunn

Sheffield

Beverley Nunn yn Sheffield Theatres

Daw Beverley o gefndir datblygu cymunedol, gan gydweithio’n bennaf ar lefel llawr gwlad gyda phobl ifanc, teuluoedd a chymunedau. Yn y rôl Llysgennad mae hi’n defnyddio ei phrofiad a gwybodaeth am y ddinas i greu a datblygu cyfleoedd gwaith partneriaeth; hwyluso adeiladu perthnasoedd rhwng cymunedau a’r sector celfyddydau; a dathlu a hybu diwylliant a chreadigrwydd eang eu cwmpas.

Bethan Page

Cymru

Bethan Page yn Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru

Mae gan Bethan lawer o flynyddoedd o brofiad o weithio yn y celfyddydau gweledol yng Nghymru – mae hi’n angerddol ynglŷn â chydweithio hefo eraill i greu cyfleoedd i gyfranogi mewn ffyrdd ystyrlon a gwerthfawr. Mae gwaith llawrydd diweddar yn cynnwys cydweithio hefo plant a phobl ifanc, artistiaid ac athrawon ar gynllun Dysgu Drwy Greadigrwydd Cyngor Celfyddydau Cymru, sy’n darparu cyfleoedd i’r partneriaid yma i gyd ddysgu a thyfu mewn hyder drwy greadigrwydd.